Menu

banner nieuws

Hoe gaat het met de pilot Complex behandelarrangement in Oss-Uden-Veghel?

In deze pilot, die per 1 september is gestart, staat een gepersonaliseerde behandeling centraal. Door de verschillende zorgpaden heen organiseren we in onze regio behandeltrajecten die passen bij een cliënt met multicomplexe problemen.

Eerste ervaringen
Lieke Muskens (regiebehandelaar) en Bert Oerlemans (casusregisseur) delen hun eerste ervaringen, ze zijn nu een aantal maanden aan de slag volgens de uitgangspunten van de pilot.
“Nadat ik een cliënt had aangemeld voor de pilot, heb ik als eerste een cliëntafstemmingsoverleg (CAO) gepland,” vertelt Lieke. “In dit overleg sluiten - zorgpad overstijgend - deskundigen en externe partijen aan. Samen met de cliënt en naasten bepalen we wat er nodig is voor het herstel van de cliënt. Ook de ervaringsdeskundige die verbonden is aan de pilot sloot aan.”

Voorafgaand aan het CAO hebben Lieke en Bert overlegd welke deskundigheid en welke partijen aan moesten sluiten. Lieke: “Ik vond het prettig om vooraf even persoonlijk kennis te maken met de cliënt. Ik heb hem uitgelegd wat een CAO is en wat het doel is. Na afloop van het CAO gaf hij aan zich gehoord te voelen, hij had er vertrouwen in dat de juiste hulp zou worden ingezet.”

Interne samenwerking
Volgens Bert heeft de pilot een positief effect op de interne samenwerking. “Voorheen was het nogal eens moeilijk om de deskundigheid en zorg van andere zorgpaden in te zetten. Nu merk ik dat collega’s eerder geneigd zijn om te ondersteunen, als ik uitleg wat de pilot inhoudt en welke afspraken gelden. Ik merk dat de programmaleiders hun team goed geïnformeerd hebben over de pilot.”

“Natuurlijk lopen we ook tegen punten aan tijdens de nieuwe werkwijzen. Het was bijvoorbeeld onduidelijk wie de zorg verleent als de cliënt in een crisis raakt”, zegt Bert. “Nu leggen we bij cliënten die deelnemen aan de pilot in het signaleringsplan vast welke afspraken gelden tijdens crisismomenten.”

Positieve invloed
Zowel Lieke als Bert vinden dat de pilot een positieve invloed heeft op de behandelrelatie en het behalen van het behandeldoel. Het geeft ook goed weer dat deze doelgroep niet altijd geholpen is met een standaard zorgaanbod en dat soms over de zorgpaden heen hulp geboden moet (kunnen) worden. Daarnaast vinden beiden de bijdrage en inzet van de ervaringsdeskundige van absolute meerwaarde voor de behandeling van deze doelgroep.

Ga naar boven

Achtergrond-blauw