Menu

banner nieuws

In de media is de laatste tijd veel aandacht voor de knelpunten in de jeugdzorg. Heel specifiek worden kinderen en jeugdigen met complexe GGZ-problemen zoals anorexia nervosa genoemd.

Zij krijgen vaak niet op tijd de hulp die noodzakelijk is. Het stelsel van de jeugdwet schiet hierin te kort, waarbij de gemeenten deze complexe, medische zorg moeten inkopen,tegen te lage tarieven. Er zijn wachtlijsten, ook voor eetstoornisklinieken , terwijl anorexia nervosa  één van de meest dodelijke psychische aandoeningen is. Minister De Jonge schrijft in een kamerbrief op 12 november jl. onder meer hoe hij de zorg voor jeugdigen met anorexia wil verbeteren, door met name:

 1. te investeren in regionale expertisecentra voor eetstoornissen voor jongeren met meervoudige problemen, bijvoorbeeld een combinatie van anorexia, autisme en zelfmutilatie.
 2. het verbeteren van ketenaanpak eetstoornissen, in de lijn van de stuurgroep K-EET (landelijke ketenaanak eetstoornissen) is een speerpunt voor 2020. De Komende jaren wordt gewerkt aan:
  1. korte termijn: de zorg voor hele zieken kinderen/jeugdigen met eetstoornissen te verbeteren
  2. Lange termijn : preventie/ vroegsignalering  van eetstoronissen en effectieve behandelingen in de regio’s 
 3. Ook stelsel moet verbeterd worden. Meer centraliseren van de inkoop van hoog specialistische behandelingen voor de doelgroep, met kostendekkende tarieven.

In 2020 wordt gestart met 2 pilots van regionale expertisecentra voor eetstoornissen, als op maat voor de inrichting van bredere expertisecentra Jeugd GGZ.

Het hoogspecialistisch centrum voor Eetstoornissen gaat binnen onze beleidskaders en in NAE-verband (Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (waarvan ons centrum actief lid is) de komende periode een actieve bijdrage leveren aan de regionale expertisecentra Eetstoornissen en het versterken van de ketenaanpak. We zijn hier de afgelopen jaren actief mee bezig geweest, en gaan dit intensiveren.

 1. Inbreng  in de 2 landelijke pilots voor regionale expertisecentra voor eetstoornissen die in 2020 gaan starten (o.a. door consultatie en kennisdeling/wetenschappelijk onderzoek)
 2. Mede op ons initiatief wordt er een silo-app-groep aangemaakt onder de eetstoornisklinieken in Nederland, om een actueel overzicht te krijgen van de beschikbare intramurale behandelplaatsen voor patiënten met complexe eetstoornissen. Ons centrum heeft daartoe de beschikking over 10 bedden. (De enige in Brabant en aangrenzende regio’s).  
 3. Versterken van het Brabants Netwerk Eetstoornissen, dat op ons initiatief zo’n 10 jaar geleden gestart is, ter versterking van de regionale aanpak en ketenzorg
 4. Bijdrage leveren aan vroegsignalering en kennisoverdracht voor adequate behandeling van patiënten met complexe eetstoornissen in de keten.  

Bron: Mladena Simeunovic-Ostojic, psychiater, programmaleider, Jacqueline van Vlerken, zorgmanager

Ga naar boven

Achtergrond-blauw